Poradnik finansowy

Główne opłaty związane z kredytami hipotecznymi

Kredyt hipoteczny to specjalny produkt bankowy, dzięki któremu możemy kupić nasze wymarzone mieszkanie. Jednak wiążą się z nim również dodatkowe opłaty. Sprawdźmy więc, które są najważniejsze.

Pierwszą opłatą związaną z kredytem hipotecznym jest prowizja za jego udzielenie. Jest to jednorazowa opłata zwykle wyrażona jako określony procent kwoty kredytu, o jaki się ubiegamy. Część banków w ramach promocyjnych warunków nie pobiera prowizji, bądź zmniejsza jej wysokość, warunkując to skorzystaniem z innych produktów banku.

Kredyty hipoteczne wiążą się również z różnego rodzaju ubezpieczeniami.

Najważniejszym, najczęściej wymaganym ubezpieczeniem jest polisa ubezpieczeniowa na życie. Z nią mogą być związane polisy ubezpieczeniowe na wypadek utraty pracy, jak również na wypadek dużego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego kontynuowanie zatrudnienia.

Drugą formą ubezpieczeń są ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego, które mogą być wymagane w przypadku, gdy staramy się o kwotę kredytu znaczenie przekraczającą połowę wartości kupowanej nieruchomości. Najczęściej jest to opłata wyrażona w ratach.

Trzecią formą ubezpieczeń są ubezpieczenia pomostowe, wyrażone w formie podwyższonego oprocentowania w czasie między złożeniem wniosku i udzieleniem kredytu, a dostarczeniem do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na jego rzecz.

Część banków pobiera również opłaty za wykonanie wyceny nieruchomości. Jednak zdarzają się oferty, które umożliwiają dokonanie wyceny nieruchomości we własnym zakresie, korzystając z innych niż bankowi, rzeczoznawców.

Prawie każda oferta kredytu hipotecznego wyróżnia również opłatę za wcześniejszą spłatę kredytu. Jest ona udzielana w formie prowizji wyrażonej jako część procentowa pozostałej do spłaty kwoty kredytu.